Thursday, January 28, 2010

Aozora Bunko Translation Project Update

This just in from Mother Gyrin:
Here are a few more to add to your to-translate list. They are in no particular order. I also threw in a little bonus track at the end - a little reward for you and Sally for putting so much time and effort into this project.

1. Kokutai no hongi (1937) *Note: I've been notified that a translation already exists, excerpts of which are available here.

2. Tosaka Jun: Eiga gakujutsu to eiga (1937); Gorakuron (1937); Kūkan gainen no bunseki (1928); Shishō to fūzoku (1936); Shakai jihyō (1937); Nihonshugi to bungakka (NA); Nachizu geijutsu t
ōsei no yosete (NA).

3. Abe Jirō: Kirai (1925); Santarō no nikki (1914, NA).

4. Nagai Kafū: Hiyori geta (1915).

5. Yokomitsu Riichi: Junsui shōsetsu-ron; Naimen to gaimen ni tsuite (NA).

6. Kawakami Hajime: Bimbō monogatarai (1917); Zuihitsu 'danpen' (1943).

7. Tsuji Jun: Sakkaku jigasetsu; Furō mango; Jibun dake no sekai (1921).

8. Dazai Osamu: Ibuse Masuji senshū goki; Kawabata Yasunari e.

9. Akutagawa Ryūnosuke: Tanizaki Jun'ichirō-shi.

10. Mori Ōgai: Rekishi sono mama to rekishi banare (1915) *Note: I was informed that this has already been translated here, and that Beholdmyswarthyface has posted a short article about the work here.

11. Orikuchi Shinobu: Shisha no sho (1939).

12. *Bonus Track: Finally, here is the 1962 film adaptation of Hasegawa Shin's 1936 novel Mabuta no haha (Mother Under the Eyelids), in three parts.

No comments: